Kościół Protestancki, Brooklyn, NY

Jesteśmy konserwatywnym skrzydłem ruchu zielonoświątkowego, a więc staramy się zachowywać biblijne zasady które od początku pielęgnował ruch zielonoświątkowy i ewangeliczny.

Jesteśmy kościołem protestanckim, a więc wyznającym zasady Reformacji: tylko Chrystus, tylko Pismo, tylko łaska. Wyznajemy razem z całym protestantyzmem że jesteśmy zbawieni wyłącznie na podstawie wiary a uczynki są jedynie jej następstwem. Zbawienie jest z wiary a uświęcenie poprzez uczynki. Jedyną podstawą naszej wiary jest Pismo Święte, a jedynym pośrednikiem do Boga Jezus Chrystus.

Jesteśmy także kościołem ewangelicznym a więc kościołem podkreślającym potrzebę nawrócenia się każdego osobiście do Boga i potwierdzenia tego przez chrzest wodny w wieku świadomym. Chrzest wodny odbywa się przez zanurzenie i symbolizuje zanurzenie starego życia i wynurzenie się do nowego życia z Chrystusem. Jest to publiczne wyznanie naszej wiary przed Bogiem, aniołami i ludźmi.

Jesteśmy również kościołem zielonoświątkowym, a więc odwołującym się do początków chrześcijaństwa gdy na apostołów i zgromadzonych uczniów zstąpił Duch Święty w Dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy). Zielonoświątkowcy są kolejnym ogniwem ruchów reformatorskich przywracających do Kościoła to co zostało utracone w ciągu wieków:

– luteranie przywrócili zbawienie z łaski, jedyne źródło wiary – Pismo Święte i jedynego pośrednika do Boga – Jezusa Chrystusa

– kalwini odrzucili bałwochwalcze obrazy, figury oraz przeistoczenie w czasie Wieczerzy (komunii)

– anabaptyści, menonici i baptyści przywrócili potrzebę nawrócenia się do Boga i chrzest w wieku świadomym

– metodyści przywrócili nacisk na świętość życia

– wolni chrześcijanie przywrócili biblijne rozumienie proroctw (pochwycenie Kościoła, wielki ucisk i 7 lat rządów antychrysta, Tysiącletnie Królestwo) oraz oczekiwanie rychłego powrotu Chrystusa

– zielonoświątkowcy przywrócili chrzest w Duchu Świętym (odpowiednik katolickiego bierzmowania) oraz dary Ducha Świętego. Darem który występuje jako pierwszy i jest zarazem potwierdzeniem napełnienia Duchem Świętym jest dar modlitwy w nieznanych językach

Ruch zielonoświątkowy jest więc ostatnim ruchem przebudzenia przed powrotem Jezusa po swój Kościół, a więc tych którzy prawdziwie należą do Jezusa. W ciągu 100 lat istnienia prześcignął liczebnie wszystkie wyznania i jest obecnie drugiem co do wielkości wyznaniem chrześcijańskim liczącym ponad 400 mln wiernych.

%d bloggers like this: