– Wydawanie świadectwa wiary w Pana Jezusa Chrystusa wśród naszego narodu na obczyźnie. Biblia mówi, że jesteśmy miastem stojącym na górze oraz listem pisanym, który czytają ludzie. Mat 5:14; 2 Kor 3:2, 3; Ef 4:1-6

– Głoszenie ludziom Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Mat 28:19, 20

– Składanie Bogu ofiar uwielbienia i posłuszeństwa Słowu Bożemu. 1 Kor 14:26; Ef 5:19; Kol 3:16

– Wzrastanie w poznaniu woli Bożej poprzez naukę zawartą w Piśmie Świętym. 1 Tym 2:15, 1 Tym 4:1-5

– Pielęgnowanie życia wspólnej modlitwy i przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej – Komunii. Dz Ap 2:42, 43

– Piastowanie Bogobojnego życia w domu i Zborze. 2 Tym 1:13, 14

– Wychowywanie naszych dzieci w wierze chrześcijańskiej. 1 Tym.3:4,5

– Utrzymywanie braterskich więzi w miłości Chrystusa i udzielanie wzajemnie wszelkiego rodzaju pomocy. 1 Tesal 4:9-12; 1 Pt 4:8-11

– Dojrzewanie w świętości. Hebr 12:10; 1 Tesal 4:3,7

– Prowadzenie życia w gotowości na przyjście Pańskie. 1 Tesal 4:14-18

0 Comments

Leave a Reply