W Co Wierzymy

Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym, nieomylnym i autoryzowanym pisanym Słowem Bożym. Wierzymy, że jest bezbłędne (w jeżykach oryginalnych) i jest jedynym fundamentem wiary, doktryny i postępowania (II Tym:3:16; I Kor 2:13; II Piotra 1:20-21).

Wierzymy, że jest jeden Bóg istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna, Ducha Świętego, wiecznych i równych sobie (Mat 28:19; II Kor 13:14).

Wierzymy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Wierzymy, ze zgrzeszył sprowadzając przez to na siebie śmierć nie tylko fizyczna, ale również duchowa, którą jest separacja od Boga; wierzymy, ze wszyscy rodzą się grzeszni (Rz 5:12,18).

Wierzymy, w boskość Pana Jezusa Chrystusa (Jana 1:1,2; 10:30; 14:19). W jego narodzenie z dziewicy Marii (Mat 1:23), w Jego bezgrzeszne życie (Hbr 4:15), w Jego cuda (Jana 2:11), w Jego zastępczą i odkupienczą śmierć (Rz 3:23-26; I Kor 15:3; Kol 1:14; I Jana 1:7; Hbr 10:19), w Jego cielesne zmartwychwstanie (Mat 28:6; Rz 1:4; I Kor 15:4), w Jego wstąpienie do nieba i zajęcie miejsca po prawicy Boga Ojca. Wierzymy, że On jest dawca i chrzcicielem Duchem Świętym (Luk 24:50-51; Dz Ap 1:9-11; Efez 1:20; Kol 3;1; Hbr 4:14; 8:1), wierzymy w Jego przyszły powrót na ziemie w mocy i chwale (Dz Ap 1:11; Tym 2:13).

Wierzymy, w realność Szatana i jego królestwo (Mat 25:41; Obj 20:9-10).

Wierzymy, w chrzest wierzących przez zanurzenie w wodzie w imię Wiekuistego Boga wypełniając przez to przykazania Chrystusa (Mat 28:19-20; Dz Ap 2:37-38; Dz Ap 19:1-6).

Wierzymy, również, że wierzący rodzice powinni przynosić swoje nowo narodzone dzieci i dedykować je Bogu (Marka 10:13-16; Mat 19:13-15).

Wierzymy, w chrzest w Duchu Świętym, jako doświadczenie wierzących po otrzymaniu zbawienia (Dz Ap 2:1-4; Dz Ap 10:44-46; Gal 3:14-15).

Wierzymy, w wypełnione przez Ducha Świętego życie separacji od świata i doskonalenie w świętości i bojaźni Bożej jako przykład chrześcijańskiej wiary (Efez 5:18; II Kor 7:1; Rz 12:2; Gal 6:14).

Wierzymy, w działalność darów Ducha Świętego wyliczonych w (I Kor 12:14) i ich manifestacje.

Wierzymy, że wszyscy ludzie powinni regularnie brać udział w wieczerzy Pańskiej – Komunii (I Kor 11:23-32; Mat 26:26-28).

Wierzymy, w życie wieczne ludzi zbawionych (Jana 5:24; 3:16) i wieczna kare niezbawionych (Marka 9:43-48; II Tes 1:9; Obj 20:10-15).

Pastor dr mult. Kamil M. Hałambiec

Wychował się w rodzinie pastorskiej i aktywną służbę dla Boga rozpoczął już w latach młodości. W wieku 14 lat ukończył z wyróżnieniem swoją pierwszą dwuletnią Szkołę Biblijną. W niedługim czasie zaangażował się w służbę misyjną, nauczania Słowa oraz został liderem młodzieżowym. Następnie zdecydował się na studia w Warszawskim Seminarium Teologicznym. To właśnie podczas studiów poznał…