Jesteśmy Kościołem Pełnej Ewangeli, którego zasadniczym celem jest oddawanie chwały Bogu w codziennym życiu i głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Łączy nas gorliwa wiara i ufność Bogu oraz poważne traktowanie przesłanie Słowa Bożego. Wierzymy, że Bóg jest wciąż ten sam- ma moc żeby uzdrawiać, czynić cuda i przemieniać życie. Jednak najwspanialsza jest Jego niepojęta miłość, dzięki której możemy być zbawieni i mieć życie wieczne.
 
Jesteśmy chrześcijańską społecznością działającą w Nowym Jorku od roku 1993. Jesteśmy Zborem opartym na nauce apostolskiej zawartej w Ewangeliach oraz listach apostolskich Nowego Testamentu. Zwiastujemy „Pełną Ewangelię” czyli Prawdę Bożą O Panu Jezusie jako Synu Bożym i Zbawicielu świata, uzdrowicielu naszych serc i ciał, chrzcicielu Duchem Świętym i wkrótce nadchodzącym w chwale Królu. Mottem naszej działalności jest: „Tu koczy się religia a zaczyna życie z Jezusem”. Wierzmy, że Głową Kościoła jest jedynie Pan Jezus.
 
Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego rozsianego po wielu denominacjach trzymających się biblijnej nauki. Naszym autorytetem w sprawach wiary i dyscypliny  jest jedynie Pismo Święte.  Wzorcem prowadzenia nabożeństw oraz organizacji Zboru jest życie chrześcijan opisanych w Dziejach Apostolskich Nowego Testamentu. Wierzymy w rzeczywiste działanie Ducha Świętego manifestującego się w nadprzyrodzonych darach opisanych w Nowym Testamencie. Kategorycznie odrzucamy nagromadzoną przez stulecia, tradycję kościelną. Uznajemy ją w większości jako niezgodną z pierwotną praktyką apostołów. Modlitwy kierujemy do Boga tylko w imieniu Pana Jezusa. Kładziemy duży nacisk na trzeźwe zapoznawanie się z nauką Biblii i posłuszeństwo temu Słowu.
Pragniemy być Oazą „zdrowej nauki” jak i przykładem szczerego i prostego chrześcijańskiego życia. Jesteśmy kościołem protestanckim ruchu zielonoświątkowego. Jesteśmy kościołem protestanckim, a więc wyznającym zasady Reformacji: tylko Chrystus, tylko Pismo, tylko łaska. Wyznajemy razem z całym protestantyzmem że jesteśmy zbawieni wyłącznie na podstawie wiary a uczynki są jedynie jej następstwem. Zbawienie jest z wiary a uświęcenie poprzez uczynki. Jedyną podstawą naszej wiary jest Pismo Święte, a jedynym pośrednikiem do Boga Jezus Chrystus.
Kościół Protestancki.